IMPLEMENTATION OF THE “NOAEE” PROJECT ...
sales@noieeprints.com
Cookie Policy
bg / en

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОАЕЕ”, ИЗПЪЛНЯВАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ НОАЕЕ ООД

От 12.06.2019 г. НОАЕЕ ООД започна изпълнението на проект „ НОАЕЕ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024-0521-C01 по процедура BG16RFOP002-2.024 „ Насърчаване на предприемачеството”. Проектът се осъществява в гр. Плевен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Стойността на проекта е в размер 250 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 200 000.00 лв., 80% от допустимите разходи по проекта. Общата цел на проект „НОАЕЕ” е свързана с развитие на капацитета, устойчивостта и конкурентоспособността на новосъздаденото предприятие НОАЕЕ ООД за десениране на текстил от изцяло естествени материали (коприна, памук и лен). Дейността на дружеството се извършва с принос и грижа за природата, околната среда и местната общност, като спомага за създаването на нови работни места в района на гр. Плевен.